Kontakt

Kontakt

Máte otázku, podnet na zlepšenie alebo chcete dopytovať naše služby?
Neváhajte nás kontaktovať. 

Máme riešenie aj pre Vás

Dopravná infraštruktúra

Čerpanie odpadových vôd

Prvky aktívnej ochrany proti spätnému vzdutiu prečerpávajú odpadovú vodu do kanalizácie cez slučku vo výtlakovom potrubí, ktorá leží a je vedená až nad úrovňou spätného vzdutia. Tým je ohrozené miesto chránené proti vnikaniu vzdutej vody. ACO dodáva prvky aktívnej ochrany plastové, nerezové, liatinové a betónové.

Odlučovače tukov (OT)

Odlučovače tukov slúžia na zachytenie a odlúčenie neemulgovaných tukov a olejov rastlinného a živočíšneho pôvodu zo znečistených vôd v oblasti potravinárskych služieb a v priemyselných prevádzkach. Separovaním tukov sa úspešne zabraňuje usadzovaniu týchto látok v kanalizácii a tým sa zamädzuje ich upchávaniu.

Poklopy a kryty šácht

Jedná se o kruhový celoliatinový poklop s vnútorným priemerom 605 mm z tvárnej liatiny s vetracími otvormi alebo bez vetracích otvorov a s možnosťou vlastného znaku. Poklop je samonivelizačný s nastavením výšky od 160 mm do 220 mm a je určený pre inštaláciu v jednej rovine so živicovým povrchom vozovky ako kryt kanalizačných šácht.

Kanalizačné systémy

Kanalizačné systémy spoločnosti ACO zahŕňajú špeciálne potrubie Aqua-pipe® s vysokou kruhovou pevnosťou SN 8, ktorého súčasťou je príslušenstvo, ako je flexibilné potrubie Aqua-flex®, kontrolná šachta k systému Aqua-traffic control a dodatočná prípojka Aqua-dock®.

Drenážne systémy

Pre drenážovanie zvislých konštrukcií obytných domov sa vďaka svojej konštrukcii a stabilite uplatnia drenážne systémy FF-Drän, Opti-drän® alebo Strasil®. FF-Drän je ekonomické riešenie odvodnenia. Jedná sa o flexibilnú drenáž, ktorá sa dodáva v kotúčoch.

Retenčné a vsakovacie systémy

Vzhľadom na stále rastúcu výstavbu sa zmenšuje počet plôch, kde by sa mohla dažďová voda prirodzene vsakovať. V súčasnej dobe sa zo zastavaného územia dažďová voda vsakuje iba na cca 20 – 30% tohoto územia. Prevažná časť zrážkových vôd je teda odvádzaná kanalizáciou preč, čo výrazne zasahuje do prirodzeného prírodného kolobehu.