Kontakt

Kontakt

Máte otázku, podnet na zlepšenie alebo chcete dopytovať naše služby?
Neváhajte nás kontaktovať. 

Máme riešenie aj pre Vás

 • Domov
 • Odlučovače ropných látok (ORL)

Odlučovače ropných látok (ORL)

Odlučovače ropných látok sú určené pre zachytávanie a odlúčenie neemulgovaných ľahkých kapalín (hlavne ropných látok) zo znečistených vôd stekajúcich z dopravných plôch.

Princíp fungovania:

odlučovače fungujú na princípe gravitacea koalescence

Použitie:

 • na čistenie vôd pred ich vypúšťaním do
 • vodných tokov, resp. do verejnej kanalizácie,
 • do čistiarní odpadových vôd apod.
 • prevádzky a priestory zaťažené nebezpečným
 • únikom RL – tj. čerpacie stanice, parkoviská,
 • komunikácie, umývacie rampy, autodielne,
 • priemyselné prevádzky atď.


Rozdelenie:

Polyetylénové odlučovače pre nízky prietok
(NS 3 – NS 15)
o plno prietokové koalescenčné
odlučovače ECO PLUS vhodné pre
aplikácie bez dopravnej záťaže
Železobetónové odlučovače pre bežné
prietoky (NS 3 – NS 100 v plnom prietoku,
obtokové do NS 160)
o plno prietokové koalescenčné
odlučovače OLEOPATOR–K
o koalescenčné odlučovače
s obtokom OLEOPASS

Kalové nádoby

 • integrované
 • samostatné

Výhody:

 • výrobky pre všetky typy aplikácií – kompletné
 • výrobkové portfólio (1 – 100 l/s)
 • ľahké a rýchle zabudovanie a uvedenie do prevádzky
 • možnosť objektového riešenia
 • stála účinnosť odlučovačov je zachovaná po celú dobu životnosti stavebného diela
 • nádrže odlučovačov sú vodotesné a mrazuvzdorné
 • automatický plavákový uzáver zaisťujúci bezpečnosť
 • jednoduchá údržba – koalescenčnú vložku
 • je možné čistiť, nie je nutná jej výmena
 • kvalitné výrobky spĺňajúce platné normy
 • jednoduchá inštalácia signalizačného a bezpečnostného zariadenia
 • možnosť prejazdu dopravnými prostriedkami

Všetky koalescenčné odlučovače ropných látok ACO sú konštruované, skúšané, vyrábané a aplikované ako odlučovače triedy I podľa STN EN 858. Každá uvedená veľkosť bola vyskúšaná pod dozorom nezávislého inštitútu LGA Wurzburg, pričom všetky odlučovače požiadavky tejto normy splnili.