Kontakt

Kontakt

Máte otázku, podnet na zlepšenie alebo chcete dopytovať naše služby?
Neváhajte nás kontaktovať. 

Máme riešenie aj pre Vás

  • Domov
  • Retenčné a vsakovacie systémy

Retenčné a vsakovacie systémy

Vzhľadom na stále rastúcu výstavbu sa zmenšuje počet plôch, kde by sa mohla dažďová voda prirodzene vsakovať. V súčasnej dobe sa zo zastavaného územia dažďová voda vsakuje iba na cca 20 – 30% tohoto územia. Prevažná časť zrážkových vôd je teda odvádzaná kanalizáciou preč, čo výrazne zasahuje do prirodzeného prírodného kolobehu.

Dôvody vsakovania dažďových vôd:

menšie náklady na vybudovanie, prevádzku a údržbu kanalizačných stôk a ČOV
nedostatočná kapacita existujúcich kanalizačných sietí
dodržanie prirodzeného kolobehu vody (zamedzenie znižovania hladiny spodných vôd)
pri komplexnom riešení – ochrana pred povodňami

Existujú aj limitujúce podmienky pre vsakovanie. Napríklad priepustnosť pôdneho profilu a odstup od hladiny podzemnej vody. Preto v prípadoch, kedy nie je vsakovanie možné, je potrebné zrážkovú vodu najprv zadržať, a potom regulovane priebežne odpúšťať napríklad do kanalizácie alebo recipientu. Pre tento prípad je potrebné vybaviť si príslušné povolenie.

Spôsoby riešenia vsakovacieho alebo retenčného systému:

potrubné vsakovacie systémy –
Sicku-pipe® 300 VS
vsakovacie systémy pomocou boxov
s inšpekčným tunelom – Rigo-fill® inspect
retencia vôd pomocou boxov Rigo-fill® inspect

Využitie vsakovacích systémov:

  • rodinné domy
  • bytové domy
  • parkoviská
  • logistické areály a distribučné centrá
  • komunikácie
  • športové areály
  • ďalšie spevnené plochy…